Logo serwisu

Kursy i szkolenia

dla pracowników ochrony

Facebook

Witamy w Legion


Pro­wa­dzimy kursy dla kan­dy­da­tów ubie­ga­ją­cych się i wpis na listę kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków ochrony oraz pro­fe­sjo­nalne szko­le­nia strze­lec­kie. Ofe­ru­jemy dosto­so­wane do indy­wi­du­al­nych potrzeb zaję­cia doszka­la­jące i kon­sul­ta­cje.


Dora­dzamy w zakre­sie ochrony osób i mie­nia. Dys­po­nu­jemy bazą dydak­tyczną na tere­nie War­szawy oraz wykwa­li­fi­ko­waną kadrą wykła­dow­ców, instruk­to­rów i tre­ne­rów. Nasz zespół two­rzą pro­fe­sjo­na­li­ści wywo­dzący się z jed­no­stek spe­cjal­nych Woj­ska Pol­skiego oraz Poli­cji.


Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertąObrazek - kurs kwalifikowany

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej


Zapra­szamy na kursy dla kan­dy­da­tów ubie­ga­ją­cych się o wpis na listę kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków ochrony fizycz­nej. Skon­tak­tuj się z nami aby spraw­dzić dostępne ter­miny i warunki kur­sów.Obrazek - szkolenia strzeleckie

Szkolenia strzeleckie dla osób prywatnych i firm


Nie­za­leż­nie czy jesteś począt­ku­ją­cym czy zaawan­so­wa­nym strzel­cem możesz sko­rzy­stać z oferty naszych szko­leń strze­lec­kich. Skon­tak­tuj się z nami aby poznać szcze­góły.Obrazek - zajęcia doszkalające

Zajęcia doszkalające i dodatkowe


Zapra­szamy na indy­wi­du­alne zaję­cia doszka­la­jące. Spraw­dzimy Twoje wyszko­le­nie strze­lec­kie oraz z zakresu tak­tyki i tech­niki inter­wen­cji. Opra­cu­jemy dopa­so­wany do Two­ich umie­jęt­no­ści indy­wi­du­alny pro­gram dal­szego szko­le­nia. Skon­tak­tuj się z nami by dowie­dzieć się wię­cej.


Treść serwisu prawnie chroniona @ 2015 Ośrodek Szkoleniowy LEGION